මෙහෙවර

අප සාමාජිකයන් සහ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආර්ථිකව සවිබලගැන්වීම සහ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික සහ වෘත්තීය දියුණුව උදෙසා ව්‍යාපෘති සහ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම . මාර්ගෝපදේශනය ලබාදීම දැනුවත් කිරීම සහ භෞතික උදව් උපකාර කිරීම සහ දැහැමි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තීන් සමාජගත කිරීම.

දැක්ම

පුද්ගල කේන්ද්‍රීය ක්‍රියාකාරකම් තුලින් මව්බිමේ තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයක් සමගින් ආධ්‍යාත්මිකව දියුණු වූ යහපත් සමාජයක් බිහිකිරීම.

ක්‍රියාකාරිත්වය

ක්‍රියාකාරිත්වය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහ සෘජු අධීක්ෂණය තුලින් BVIC ආයතනයේ සියලු භෞතික සහ මානව සම්පත් යොදාගනිමින් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ව්‍යාපෘති සහ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම අපගේ සැලසුමයි.

Upcoming BVIC Workshop

Mountain View